Preislisten zu den Ersatzteilen
AC78 [L205]
Preisliste Nr. 2,
gültig ab 1. Januar 1923 (AC78)
 [L206]
Preisliste Nr. 3,
gültig ab 1. September 1923
 
AC256 [L222]
Preisliste Nr. 4,
gültig ab 1. September 1925 (AC256)
AC260 [L207]
Preisliste Nr. 4,
gültig ab 1. Oktober 1925 (AC260)
AC294 [L223]
Preisliste Nr. 5,
gültig ab 15. November 1925 (AC294)
 [L137]
Preisliste Nr. 5,
gültig ab 1. Januar 1926 (Schweiz, Preise in CHF)
AC308 [L216]
Preisliste Nr. 6,
gültig ab 1. Januar 1926 (AC308)
AC378 [L72]
Preisliste Nr. 8,
gültig ab 20. Mai 1926 (AC378)
AC411 [L73]
Richtigstellung zu Nr. 8,
gültig ab 1. Juli 1926 (AC411)
AC604 [L218]
Preisliste Nr. 10,
gültig ab 1. Januar 1928 (AC604)
AC656 [L381]
Preisliste Nr. 11,
gültig ab 1. Januar 1928 (AC656)